Sydämen sivistys

 

Tavoite: Saada näkökulma siihen, miten arjessa voi tukea lasten ja nuorten pärjäämistä, elämänhallintaa ja hyvinvointia.

Tavoitteena on myös tukea kodin ja koulun yhteistyötä ja lisätä keskustelua kasvatusvastuusta, joka on jokaisella aikuisella.

Sisällöstä

Sosiaaliset taidot, tunnetaidot ja minäkuva kehittyvät jatkuvasti. Ihmiseksi kasvaminen tapahtuu arjen ihmissuhteissa ja kaikilla kohtaamisilla on oma merkityksensä.

Lapset ja nuoret kaipaavat aikuisen huomiota ja sitä, että tulisi kuulluksi ja nähdyksi. Jokainen ihminen haluaa tulla hyväksytyksi aina joskus ihan sellaisenaan, omine vikoineenkin, kokonaan. Onnistumisen kokemukset, itsensä tärkeäksi ja tarpeelliseksi tunteminen sekä avun saaminen tarvittaessa on tärkeää.

Lapsen ja nuoren temperamentti sekä ikä ja kypsyys määrittävät paljon hänen elämäänsä. Aikuisen tehtävänä on sovittaa omaa käytöstään sen mukaan, mitä lapsi tai nuori juuri nyt tarvitsee ja mistä hän hyötyy. Mallioppimisen voima on suuri.

Lapsen ja nuoren arvot, asenteet, ajattelu, ongelmanratkaisutaidot ja tapa suhtautua elämään muotoutuu varhain. Tämä oman pään sisäinen puhe voi olla joko kannustavaa tai moittivaa ja sillä on suuri merkitys mielenterveydelle ja itsetunnolle. Kotona ja koulussa kannattaa sanoa paljon hyviä asioita, jotta sellainen puhetyyli voisi kotiutua lapsen ja nuoren mieleen huolipuheen sijaan.

Myös näkökulmalla elämään on merkitystä. Haluaminen ja unelmien tavoittelu on lapsuutta ja nuoruutta leimaavia asioita. Aikuinen voi toiminnallaan lannistaa tai tukea lapsen ja nuoren kokemusta siitä, onko elämä elämisen arvoista, kannattaako yrittää ja uskoa omaan onnistumiseensa.