Miksi Seksuaalisuuden portaat?

Raisa Cacciatore ja Erja Korteniemi-Poikela

Seksuaalisuuden portaat -malli tarjoaa vanhemmille ja seksuaalikasvattajille välineen seksuaalisuudesta puhumiseen ikätasoisesti ja tunteiden kautta. Se kuvaa monia vuosia kestävää muutosta. Siinä lapsen tahtotila vaiheittain siirtyy kodin rakastavista ihmissuhteista kohti ikätoverisuhteita. Tämä motivaatio johtaa pikkuhiljaa seurustelun, seksin ja parisuhteen tavoitteluun.  

Tunteiden palo, rakastumiset, kiihottumiset ja muu kuohunta toimivat vauhdittajina, jotka nuoruusiällä suuntaavat jotkut nopeammin, toiset hitaammin kohti tekoja ja toimintaa. Tunne on kuitenkin pelkkä tunne, ei vielä teko. Jokainen voi harkita ja päättää, tekeekö näillä tunteillaan koskaan mitään.

Seksuaalisuuden portaat kuvaavat sitä, miten seksuaalisuudessa tunteiden kohteet muuttuvat lapsen ja nuoren kehityksen myötä. Tämä sisäinen tunnematka lapsuudesta aikuisuuteen on herkkä ja kaunis tapahtumasarja. Kehitys ei ole tiukasti sidoksissa ikävuosiin, vaikka niitä on mallissa hahmoteltukin. Eri vaiheita koetaan myös päällekkäin tai välillä perääntyen, välillä kiiruhtaen.

Mutta tekevätkö nuoret enää nykyään näin?

Malli ei missään nimessä ole jäykkä toimintajärjestys, jonka mukaan jokaisen nuoren tulisi toimia. Se ei varsinaisesti kuvaa tekemistä vaan nuoren omaa kokemusta siitä, olisiko hän jo kypsä. Suurin osa nuorista kuuntelee omia valmiuksiaan ja toimii ikätason tavoin. Malli ei kuitenkaan kuvaa toiminnan toteutumista vaan toiveiden ja valmiuksien tasoa: niitä sisäisiä tuntoja, joita lapsi ja nuori käy läpi kehityksensä eri vaiheissa.

Kypsyminen jollekin portaalle ei tarkoita sitä, että tunne etenisi suinkaan aina toiminnaksi. Se tarkoittaa, että ihminen voisi olla kypsä kokemaan sen portaan asioita, jos sopiva kumppani osuu paikalle ja oma harkinta mahdollistaa lähenemisen. Kyse on myös seksuaalisen halun ja toimintatoiveen kehittymisestä, siitä mitä nuori haluaa ja mistä hän voisi nauttia. Tekojen tasolla portaita voi hypätä yli, mutta silloin omat tunteet ja halu eivät seuraa perässä. Siksi omaa kypsymistä kannattaa odottaa.

sp_koulutkys2010.jpg

Kouluterveyskyselyssä 2010 (THL) nähdään, että nuoret kokevat seksuaalisuuteen liittyviä asioita omaa kypsymisaikatauluaan seuraten. Suutelemista kokeneiden määrä lisääntyy 8kl:lta tasaisesti lukion toiselle luokalle, samoin hyväilyjä tai yhdyntää kokeneiden määrät.

7-luokkalaisista noin puolet on suudellut

8-luokkalaisista noin puolet on hyväillyt vaatteiden päältä

Lukion 1.-luokkalaisista noin puolet on hyväillyt vaatteiden alta

Lukion 2.-luokkalaisista noin puolet on ollut yhdynnässä

Ammattioppilaitoksissa kokemukset karttuvat hiukan varhaiselmmin. Koko ikäluokka huomioon ottaen 50% tytöistä on ollut ensimmäisessä yhdynnässä 16.8-vuotiaana ja 50% pojista 17.4-vuotiaana.

Seksuaalisuuden portaat -malli toimii vastapainona suurmedian usein tunteettomalle, kiiruhtamista ja tekoja painottaville viesteille. Malli auttaa kehittyvää ja epäröivää nuorta tunnistamaan oman kehitysvaiheensa ja valmiutensa niin, ettei ole pakko kiirehtiä. Kun seksuaalisen kehityksen tunteet ja portaat tehdään näkyviksi ja merkityksellisiksi, nuori voi rauhassa asettua omaan kehitysvaiheeseensa.

Vanhemmalle ja kasvattajalle seksuaalisuuden portaat

 • Tarjoaa portaittaisen, ikä- ja kehitystasoon soveltuvan mallin puhua seksuaalisuudesta, etenkin siihen liittyvistä tunteista ja sosiaalisesta puolesta.
 • Kuvaa johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi lapsen ja nuoren ikätasoisen tunnemaailman, jota aikuinen voi tukea ja suojata.
 • Soveltuu kaiken ikäisten lasten ja nuorten seksuaalikasvatukseen tunteiden hallinnan ja seurustelun osalta.
 • Sopii yhtä hyvin kotiin, päiväkotiin kuin kouluunkin.
 • Tarjoaa heti sovellettavissa olevan työvälineen seksuaalikasvatukseen eri-ikäisille lapsille ja nuorille.
 • Ei edellytä seksuaalisuuden alueen erityisosaamista.
 • Auttaa taistelemaan median tai pornon tarjoamaa kapea-alaista ulkonäköön ja toimintaan perustuvan seksin mallia vastaan tuomalla esiin tunnemaailman koko laajuudessaan.
 • Auttaa taistelemaan liian varhaisten seksikokemusten ihannointia vastaan.
 • Antaa välineitä käsitellä myös ystävyyden tunnusmerkistöä, turvallisen ihmissuhteen tunnistamista, pettymyksiä, omia ja toisen rajoja.
 • Toimii yhtä hyvin erilaisissa seksuaalisissa suuntautumisissa.
 • Tukee moninaisuuden hyväksymistä: jokaisella on oikeus viipyä omalla yksilöllisellä portaalla niin pitkään kuin hyvältä tuntuu ja kulkea portaita alaskin päin.

Lapselle ja nuorelle:

 • Kertoo, että tunteet ja seksuaalisuus kuuluvat yhteen.
 • Antaa lapsille ja nuorille mallin puhua tunteista.
 • Vahvistaa seksuaalisuuden moninaisuuden arvostamista: kädestä kiinni pitäminen tai suuteleminen voi joskus olla se tärkein ja parhaimmalta tuntuva asia.
 • Normalisoi eritahtista, yksilöllistä kehitystä.
 • Vahvistaa olemaan kiiruhtamatta kertomalla, että omaa kehitystä ei voi jouduttaa hyppimällä portaita yli ja tekemällä ylempien portaiden tekoja.
 • Antaa ymmärryksen sille, miksi omaa kypsymistä ja halun heräämistä kannattaa odottaa.
 • Tarjoaa mallin ymmärtää ja kunnioittaa myös mahdollisesti kumppanin eritahtista kehitystä.
 • Vahvistaa harkintaa ja omaa ymmärrystä kehityskulusta, samalla tarjoten tietoa lapsille ja nuorille harkittujen valintojen tueksi.
 • Lisää itsetuntemusta ja itsearvostusta.
 • Korjaa väärinkäsitystä siitä, että seksi olisi pelkkä teko, kuvaamalla seksuaalisuuden sisäistä maailmaa, joka koostuu tunteista ja unelmista, peloista ja toiveista.
 • Kuvaa esimerkiksi idolirakkausportaan kautta, että ihastus taitavaan aikuiseen on tavallista, mutta ei vielä tarkoita eikä edellytä kypsyyttä seksisuhteeseen aikuisen kanssa.
 • Kuvaa seksuaalisuutta yksilön sisäisenä prosessina, eikä pelkistettynä toimintaan.
 • Kertoo, että tunteita on kaikilla ja niitä saa olla ja niiden kanssa oppii pärjäämään.
 • Toimii riskikäyttäytymisen ihannointia vastaan kertomalla, että nautinnollisessa seksissä ole kyse laadusta, oman kokemuksen ja tunteiden kuuntelemisesta.
 • Ennaltaehkäisee suorituspaineita tai painostustilanteita korostamalla että tärkeintä ei ole teko vaan se, että tuntuu hyvältä.
 • Tekee seksistä nautinnollisempaa, koska sitä lähestytään omien toiveiden ja halun näkökulmasta, ei suorittamisen, ”antamisen”, ”ottamisen”, median tai tilastojen kautta, vaan omia ja kumppanin tunteita ja toiveita kuulostellen.

Monissa nuorten tilaisuuksissa on kysytty esim. äänestyskoneen avulla, millä portaalla nuori itse juuri sillä hetkellä on. Nuoret tunnistivat hyvin oman portaansa. Nuoruusiässä kokemus omista valmiuksista ja tunteista on yksilöllinen. Usein kaikki kerrotut yhdeksän porrasta saavat ääniä. Iän perusteella ei voi olettaa, että nuori on jo saavuttanut tietyn portaan kypsyystason.

Seksuaalisuuden portaat -mallissa kuvattujen yhdeksän portaan jälkeen seksuaalisuuden tunnemaailman kehitys jatkuu, ja portaat jatkuvat. Muutosta tapahtuu koko elämän ajan, ohjaten ihmistä hänen ratkaisuissaan ja tuoden halua, nautintoa, läheisyyttä ja rakkauden tunteita elämään.

portaat.jpg

Kuva: Annika Hanhivaara / Portaita pitkin -kirja (WSOY 2010)