Pisarapuuttumisen koulutus

1. Luento pisarapuuttumisesta ja sen käyttöönotosta

Pisarapuuttuminen - varhainen malli häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyyn.

Lapset matkivat näkemäänsä ja testaavat eri tapoja puhua ja toimia.
Usein ikävät ja alistavat tavat alkavat tarkoittamatta, pisaroina. Jollekin tulee tyhmä olo.

Pisarapuuttuminen antaa 4-5 askeleen mallin joilla hoidat tilanteen.

Pisarapuuttumisen yksinkertaisten askeleitten avulla osaat opettaa sosiaalisia- ja tunnetaitoja oikein: Pysäyttää tilanne lempeän varmasti ja pohtia syyttämättä ja tuomitsematta. Jututtaa lapsia, osallistaa heidät. Puhua tunteista ja siitä, että joku voi tuntea kurjia tunteita tai pelätä. Auttaa pieniä lapsia tekemään yhdessä päätös siitä, ettei niin kannata toimia.

Pysähtymisen hetkissä lapset oppivat varhaisen puuttumisen! Leimautumatta itse kiusaajaksi tai kiusatuksi, syyllisiksi tai syntipukeiksi, pahoiksi lapsisksi tai uhreiksi.

Lisää pisarapuuttumisesta löydät Väestöliiton sivuilta täältä.

2. Koulutuspäivä

ESTÄ KIUSAAMISTA JA HÄIRINTÄÄ OHJAAMALLA TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAITOJA PÄIVÄKODISSA JA KOULUSSA

Yhteiskoulutus Raisa Cacciatore ja Tuija Huuki

Pisarapuuttuminen on yksinkertainen menetelmä myönteisen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi sekä häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.Usein tilanteisiin tartutaan vasta sitten, kun vuorovaikutuksen pulmat ovat edenneet kiusaamiseksi. Silloin epäreilut valtasuhteet ovat vakiintuneet, ja lapsilla voi olla paljon pelon, häpeän ja syyllisyyden taakkaa.

Pisarapuuttuminen tarjoaa tähän arjen työkalun. Se on myönteinen ja systemaattinen menetelmä, jossa on neljä yksinkertaista vaihetta. Aikuinen tarjoaa sanat ja tavan edetä leimaamatta ja syyllistämättä. Pisarapuuttuminen kitkee lasten ja nuorten välistä satuttavaa toimintaa jo ennen niiden hankaloitumista kiusaamiseksi.

Toista loukkaava toiminta on aluksi suunnittelematonta. Se on epäreilua, mutta usein satunnaista ja kietoutuu kaveruuteen. Toisin sanoen se tapahtuu pieninä pisaroina. Siksi sitä voi olla vaikea havaita eikä siihen osata puuttua, tai siihen puututaan liiankin rajusti. Pisarapuuttuminen vahvistaa lasten ja nuorten tunne-, empatia ja vuorovaikutustaitoja. Se tukee turvallisten suhteiden kehittymistä nyt ja myöhemmissä ikävaiheissa.

Koulutus tarjoaa varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstölle keinoja tunnistaa ja pysäyttää lasten ja nuorten välinen varhainen satuttava vallankäyttö. Se tukee lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Samalla se tarjoaa välineen kehittää päiväkodin ja koulun turvallista toimintakulttuuria.

Oulun yliopiston dosentti Tuija Huuki on tutkinut yli 20 vuotta lasten ja nuorten välistä val-lankäyttöä ala- ja yläkoulussa sekä päiväkodissa. Hän tutkii myös luovien menetelmien mahdollisuuksia auttaa lapsia ja nuoria käsittelemään valtasuhteita turvallisesti sekä luomaan yhdenvertaisia suhteita. Ks. www.tuijahuuki.com.

Lastenpsykiatri, nuorisolääkäri Raisa Cacciatore on kirjoittanut mm. Opetushallitukselle ja Väestöliitolle tunnekasvatusmalleja varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille aggression hallinnasta ja seksuaalikasvatuksesta sekä terveestä tunnekehityksestä.

Alla esimerkki kokopäivän koulutuksesta, jossa kohderyhmänä varhaiskasvatuksen henkilöstö.

KAIKKIA PÄIVÄN LUENTOJA VOIDAAN MYÖS TEHDÄ YKSITTÄIN:

Ohjelma:

9:00–10.15: Mitä tapahtuu ennen kiusaamista? Kiusaaminen on jäävuoren huippu, jota ennen lasten ja nuorten suhteissa on ehtinyt tapahtua paljon satuttavaa vallankäyttöä. Mitkä ovat yleisimmät piiloisen satuttavan vallankäytön mekanismit? Miten tunnistat satuttavan vallankäytön varhain? Kun ymmärrät mekanismit, osat puuttua aikaisin ja estää ennalta.

10:30–11.30: Lapsen aggressio positiivisena voimavarana. Miten tukea ja suojata var-haiskasvatusikäisen lapsen tunnekehitystä, oikeuksia, tervettä kasvua ja turvallisuutta? Aggressio on tunne ja voima, joka itsenäistää ja auttaa lasta pitämään puoliaan. Tunteen kääntäminen puheeksi ja rakentaviksi teoiksi opitaan hitaasti. Tässä voit auttaa ja tukea lasta, kohtaamalla kiukku ja uhma lannistamatta.

11:30–12.30: Tauko

12:30–13:30: Pisarapuuttumisen malli. Häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisy sekä tunne-, empatia- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu voi alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa. Miten pieniin epäreilun vallankäytön ’pisaroihin’ puututaan kannus-tavasti ja rakentavasti? Kuinka lapsille ja nuorille opetetaan tunne-, empatia- ja vuorovaiku-tustaitoja? Kuinka heille opetetaan taitoja vastustaa epäreilua vallankäyttöä? Tutustut kohta kohdalta Pisarapuuttumisen malliin. Saat yksinkertaisen, ryhmää rauhoittavan työkalun päivittäiseen arkeen.

13:30–15.00: Pisarapuuttumisen ja -ohjauksen luovat menetelmät. Miten lapset ja nuoret voivat harjoitella rakentamaan entistä turvallisempia kaverisuhteita luovin keinoin? Saat välineitä ja työtapoja, joiden avulla lasten ja nuorten on turvallista ilmaista ja käsitellä kokemaansa häirintää sekä harjoitella tunne-, empatia- ja vuorovaikutustaitoja.